Beste leden, bestuursleden en verkiesbare bestuursleden,

Hierbij nodigen wij u uit voor de (uitgestelde) najaarssectievergadering van de ISHN. Deze vergadering

vindt plaats op:

Datum : 25 januari 2017

Tijdstip : 20.00 uur

Plaats : kantine Culemborg

Wij nodigen u dringend uit aanwezig te zijn.

Omdat er tijdens de vergaderingen besluiten genomen moeten worden die jullie allen aangaan, is van

belang op te merken dat de verenigingen worden vertegenwoordigd door (een van haar) bestuursleden.

Om aan stemming deel te kunnen nemen, dient een bestuurslid, danwel de bestuursleden van de

verenigingen aanwezig te zijn. Indien de bestuursleden onverhoopt verhinderd mochten zijn, is het

mogelijk een andere vereniging van de ISHN te machtigen om aan de stemming deel te nemen. Deze

machtiging dient schriftelijk te zijn en moet ter vergadering worden getoond. Verenigingen kunnen ten

hoogste namens één ander lid aan de stemming deelnemen. Belangrijk om te vermelden is dat

verenigingen die niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, geen stemming hebben tijdens de ALV.

Wij raden u derhalve aan openstaande facturen zo spoedig mogelijk te voldoen.

De agenda voor de vergadering luidt als volgt.

AGENDA

1. Opening en mededelingen (vaststelling quorum)

2. Vaststellen van de notulen ALV(worden nagezonden)

3. Vaststellen agenda

4. Ingekomen stukken

5. Vaststellen van de contributie voor 2017 (wordt nagezonden)

6. Vacatures

7. Rondvraag

8. Sluiting

Mocht u nog aanvullende agendapunten hebben, wordt u verzocht deze schriftelijk in te dienen bij:

Secretariaat ISHN, per e-mail: vdweijer@hotmail.com. De agendapunten moeten uiterlijk 16 januari 2017

zijn ontvangen.

Ik verzoek u verder mij de ontvangst van deze mail te bevestigen en uiterlijk 16 januari a.s. te laten weten

of uw vereniging aanwezig zal zijn (vdweijer@hotmail.com).

Wij zien u graag op 25 januari 2017 !

 

Met vriendelijke groet,

Brian Kasto, voorzitter

Saskia M. van de Weijer, secretaris ISHN

Delen:
ALV 25 januari 2017
Tagged on: